29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสมบูรณ์ สั่นสท้าน
ประธานสภาเทศบาล

 

นายธัน ทองขำดี
รองประธานสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอุดม ลูกเมือง นายธวัชชัย เชื่องยาง นายหร้อหีม ลูกเหล็ม นายประมวล บัวเพชร นายเกรียงศักดิ์ บรรดา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายใจ จงรักษ์ นายธนบดี กอบกิจวีรกุล นายอรุณ สาเก นายสันติ สันสท้าน นายร่อหมีด ลูกหวาย