29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

สภาพทั่วไปลักษณะที่ตั้ง
           เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันอยู่ห่างจาก อำเภอคลองท่อม 16 กิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมเหนือ

ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลทรายขาว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

ลักษณะภูมิประเทศ

          เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 190.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 119,350.87 ไร่ พื้นที่ทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาทอดตัวไปแนวเหนือใต้สลับกับพื้นที่ราบและพื้นที่แบบลูกคลื่น เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ โดยทั่วไป มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่อุดมไปด้วยป่าแสม ป่าโกงกาง และมีป่า อุดมสมบูรณ์ อยู่บริเวณเทือกเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ น้ำตกหินเพิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหินเพิง

ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และ ฤดูร้อน

จำนวนหมู่บ้าน

          เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน