29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198


ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

          ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จะประกอบอาชีพทางการเกษตร  โดยมีพืชหลักทางการเกษตรที่สำคัญ  คือ ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  ควบคู่ไปกับการทำอาชีพทางการประมง  การเลี้ยงสัตว์  โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชุมชน  และบางส่วนก็มีอาชีพรับจ้าง

 การพณิชยกรรม

          การค้าโดยทั่วไปมีลักษณะการค้าปลีกกระจายอยู่ทั่วชุมชนเป็นส่วนใหญ่ มีตลาดนัดในวันศุกร์ตั้งอยู่บริเวณสหกรณ์ประมง  บ้านทุ่งครก  หมู่ที่  11

อาชีพ

           เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เป็นพื้นที่ทางการเกษตร และติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันเหมาะสำหรับการทำเกษตรและประมง  เช่น  ปาล์มน้ำมัน  ยางพารา  และพืชสวน  พืชไร่  และอาชีพทางการประมง   และเลี้ยงสัตว์

 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

.1)  ทำนา

 

เขตชลประทาน

.............ครัวเรือน

...............ไร่

   ...........กก./ไร่

...................บาท/ไร่

.................บาท/ไร่

นอกเขตชลประทาน

............ครัวเรือน

...............ไร่

   ...........กก./ไร่

...................บาท/ไร่

.................บาท/ไร่

2)  ทำสวน

สวนยางพารา

2,215 ครัวเรือน

33,435 ไร่

 300  กก./ไร่

     5,100 บาท/ไร่

 9,000 บาท/ไร่

สวนปาล์มน้ำมัน

1,356  ครัวเรือน

13,843 ไร่

 300  กก./ไร่

     3,000 บาท/ไร่

 9,000 บาท/ไร่

3)  ทำไร่

-

-

-

-

-

4)  อื่นๆ

-

-

-

-

-

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้ (เพื่อการอุปโภค บริโภค)

        แหล่งน้ำ

 ไม่มี

มี

               ทั่วถึงหรือไม่

 เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง

1.บ่อบาดาลสาธารณะ

 

 

    √

 

   √

30

2. บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

 

 

    √

 

   √

30

3.ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

    √

 

   √

70

4.ระบบประปาส่วนภูมิภาค

 

 

    √

 

   √

20

5.แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

 

    √

 

   √

40