29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

          

สภาพทางสังคม

 

          เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก  ติดกับทะเลอันดามันอยู่ห่างจากอำเภอคลองท่อม  16  กิโลเมตรเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  183.31  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  119,350.87  ไร่  พื้นที่ทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาทอดตัวไปแนวเหนือใต้สลับกับพื้นที่ราบและพื้นที่แบบลูกคลื่นเป็นเนินสูงๆต่ำๆ โดยทั่วไป  มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  10  กิโลเมตร พื้นที่อุดมไปด้วยป่าแสม  ป่าโกงกาง  และมีป่าอุดมสมบูรณ์  

 

อาณาเขต    
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลคลองท่อมใต้  ตำบลคลองท่อมเหนือ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทรายขาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลอ่าวตง  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน


ลักษณะทางการปกครอง

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา แบ่งเป็นหมู่บ้าน ตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่  2 เขต จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้           

เขตที่ 1 ประกอบด้วย      
ชื่อหมู่ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
หมู่ที่ 1 บ้านคลองพน นายประการ     งานดี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2  บ้านดินนา นายบุญส่ง        บุญเกื้อ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3  บ้านนา นายอาคม        บรรณาลังก์   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4  บ้านคลองปิ้ง นายมนูญ         เกกินะ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านพรุใหญ่ นายปรีชา        ชาวนา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7  บ้านคลองแรด  นายกฤษดา      เบิกนา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8  บ้านหินเพิง นายสมมาตร     บุญทอง ผู้ใหญ่บ้าน
       
เขตที่ 2 ประกอบด้วย      
ชื่อหมู่ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
หมู่ที่ 5  บ้านมู่สา นายหิรัญ          สั่นสะท้าน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9  บ้านท่ามะพร้าว นายกมล           เย็บปัก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านคลองไคร นายอลงกรณ์      หญ้าปรัง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งครก นายหทัย          ลูกหวาย  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งยอ นายรักษา         เกาะมดคัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านคลองยี่เหร่ นายธรรมวิสิทธิ์   สาเก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านคลองไครใต้ นายสมพร          บุญเกื้อ ผู้ใหญ่บ้าน
       

ลักษณะประชากร

เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา มีประชากรในปี 2559  ทั้งสิ้น 16,841   คน แยกเป็น 

ชาย              จำนวน   8,448        คน

หญิง             จำนวน   8,393        คน

ข้อมูลจำนวนประชากร  จำแนกรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1.

บ้านคลองพน

85

98

183

67

2.

บ้านดินนา

785

732

1,517

454

3.

บ้านนา

812

861

1,683

469

4.

บ้านคลองปิ้ง

896

867

1,765

505

5.

บ้านมู่สา

472

470

942

253

6.

บ้านพรุใหญ่

457

462

919

263

7.

บ้านคลองแรด

420

429

849

256

8.

บ้านหินเพิง

693

716

1,409

442

9.

บ้านท่ามะพร้าว

634

641

1,275

338

10.

บ้านคลองไคร

1,094

1,064

2,158

602

11.

บ้านทุ่งครก

969

923

1,892

482

12.

บ้านทุ่งยอ

469

471

940

227

13.

บ้านคลองยี่เหร่

412

402

814

217

14.

บ้านคลองไครใต้

248

257

505

152

รวมจำนวนประชากรทั้งหมด

8,448

8,393

16,841

4,727

ที่มา:ฝ่ายทะเบียนที่ทำการอำเภอคลองท่อม (ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤษภาคม  2559)

การศึกษา

                    เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  จำนวน 5 แห่ง  ดังนี้

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดินนา
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพรุใหญ่                
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่ามะพร้าว
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองยี่เหร่
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งครก

สรุปข้อมูลจำนวนเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ 10 พ.ค. 59)

 

หมายเหตุ

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศพด.บ้านดินนา

8

7

15

13

12

25

7

4

11

28

23

51

 

ศพด.บ้านพรุใหญ่

7

4

11

4

5

9

5

6

11

16

15

31

 

ศพด.บ้านท่ามะพร้าว

7

11

18

5

11

16

9

8

17

21

30

51

 

ศพด.บ้านคลองยี่เหร่

14

14

28

23

13

36

11

9

20

48

36

84

 

ศพด.บ้านทุ่งครก

9

9

18

9

10

19

15

8

23

33

27

60

 

รวม

45

45

90

54

51

105

47

35

82

146

131

277

 

ที่มา : กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา