29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาตำบลคลองพน อำเภอคลองคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ลำดับที่

จำนวน

(สาย)

หมู่ที่

ชื่อถนน

รหัส สายทาง

ระยะทาง
ตลอดโครงการ KM.

ประเภทผิวจราจร

รางระบายน้ำรวม/Km.

CAPESEAL/Km

ASPHALT/Km.

คสล/Km.

ลูกรัง/Km.

 

 

 

ถนนลาดยาง

 

 

 

 

 

 

 

1

1

ม.1-ม.8

สาย คลองพน-บ้านหินเพิง

 

7.90

7.90

 

 

-

15.8

2

2

ม.4

สายบ้านคลองปิ้ง-ควนใต้

 

1.00

 

 

 

 

 

3

3

ม.2-ม.3

สาย คลองพน-บ้านดินนา

 

4.15

4.15

 

 

-

8.3

4

4

ม.1-ม.9

คลองพน-บ้านท่ามะพร้าว

4043

10.91

-

10.91

 

-

21.82

5

5

ม.10

สาย ภายในบ้านคลองใคร

 

1.00

1.00

 

 

-

2.0

6

6

ม.6

สาย ภายใน บ้านพรุใหญ่

 

3.85

3.85

 

 

-

7.7

7

7

ม.7- ม.12

สาย บ้านคลองแรด-บ้านทุ่งยอ

 

1.50

1.50

 

 

 

3.00

8

8

ม.11

สายทางเข้าชุมชนห้วยจำปูน

 

0.50

0.50

 

 

 

1.00

9

1

ม.1

สายคอกช้างและทางคุ้งคั้งพรุใหญ่

 

0.50

 

 

0.3

0.20

1.00

10

1

ม.2-ม.7

ใสหมอ-นาควน

 

8.00

-

 

 

8.00

16.00

11

2

ม.2

สายวัดดินนา

 

0.80

-

 

 

0.80

1.60

12

3

ม.2

สายหน้า รร.บ้านดินนา

 

2.20

-

 

0.220

1.98

4.40

13

4

ม.2

สายช่องศิลา

 

5.10

-

 

 

5.10

10.20

14

5

ม.2

สายคลองโตน

 

3.00

-

 

 

3.00

6.00

15

6

ม.2

สายดินนา-นายาว

 

2.40

-

 

 

2.40

4.80

16

7

ม.2

สายดินนา-ทรายขาว

 

3.00

-

 

 

3.00

6.00

17

1

ม.3

สายบ้านนา-ทุ่งแค

 

4.5

-

 

1.2

3.30

9.00

18

2

ม.3

บ้านกลาง-บ้านในไร

 

1.2

-

 

 

1.20

2.40

19

3

ม.3

สายบ้านนา-บ้านกลาง

 

0.6

-

 

0.6

0.00

1.20

20

4

ม.3

สายซอย 037,ทางสายไฟ

 

2.5

-

 

0.22

2.20

5.00

21

5

ม.3-ม.6

หลังวัดคลองพน-พรุใหญ่

 

2.2

-

 

 

2.20

4.40

22

6

ม.3-ม.6

สายบ้านในไร่-พรุใหญ่

 

1.10

-

 

 

1.10

2.20

23

1

ม.4

สายคลองปิ้ง-กม.59

 

2.25

 

 

0.2

2.04

4.40

24

2

ม.4

สายรองแงง kkk

 

0.08

 

 

 

0.08

0.16

25

3

ม.4

ถนนคสล.เดิม-ท่าเรือ

 

2.00

 

 

1.2

0.80

4.00

26

4

ม.4

สายควนทัง-พรุใหญ่

 

4.70

 

 

 

4.70

9.40

27

1

ม.5

สายทุ่งเจริญ

 

1.3

 

 

0.2

1.10

2.60

28

2

ม.5

สายบ้านมู่สา-ท่าเรือ

 

2.3

 

 

1.4

0.90

4.60

29

1

ม.6

สายคลองพน-คอกช้าง

 

2.6

 

 

0.4

2.20

4.20

 

ลำดับที่

จำนวน(สาย)

หมู่ที่

ชื่อถนน

รหัสสายทาง

ระยะทางตลอดโครงการKM.

ประเภทผิวจราจร

รางระบายน้ำรวม/Km.

CAPESEAL/Km

ASPHALT/Km.

คสล.Km.

ลูกรัง Km.

30

2

ม.4-ม.6

สายต้นท้อน-คอกช้าง

 

1.5

 

 

 

1.50

3.00

31

3

ม.4-ม.6

สายคอกช้าง-พรุใหญ่

 

2.00

 

 

 

2.00

4.00

32

4

ม.6-ม.8

สายคอกช้าง-พรุใหญ่-หินเพิง

 

2.7

 

 

 

2.70

5.40

33

1

ม.7

สายใสฝ้าย

 

1.00

 

 

0.4

0.60

2.00

34

2

ม.7

สายศาลเจ้าแม่กวนอิม

 

2.00

 

 

0.2

1.80

4.00

35

3

ม.7

สายหน้าปั้ม ปตท.

 

0.80

 

 

 

0.80

1.60

36

1

ม.8

หินเพิง-ช่องขี้แรด

 

3.25

1.20

 

 

2.05

6.50

37

2

ม.8

สายทางเข้าฝายคลองแรด

 

1.6

 

 

 

1.60

3.20

38

3

ม.8

สายทางวัดหินเพิง

 

0.55

 

 

 

0.55

1.10

39

4

ม.8

สายหลังวัดหินเพิง

 

2.8

 

 

 

2.80

5.60

40

5

ม.8

สายหน้าโรงเรียนบ้านหินเพิง-นาหนอง

 

2.5

 

 

1.0

1.50

5.00

41

6

ม.8

สายเชื่อมต่อ สายต้นม่วง

 

0.45

 

 

 

0.45

0.90

42

1

ม.5-ม.9

สายหน้ามัสยิด ม.9-บ้านมู่สา

 

1

 

 

0.4

0.60

2.00

43

2

ม.9

สายหลังโรงเรียนบ้าน

ท่ามะพร้าว

 

1.8

 

 

 

1.80

3.60

44

3

ม.9

สายทางเข้า ศพด.-ท่ากลอย - ท่ากลาง

 

2.35

 

 

1.2

1.15

4.70

45

4

ม.5-ม.9

สายเชื่อมต่อนาตูโบด-ท่ามะพร้าว

 

0.7

 

 

2.0

1.30

1.40

46

5

ม.5-ม.9

สายบุกเบิกข้างมัสยิด

 

0.45

 

 

 

0.45

0.90

47

6

ม.5-ม.9

สายบุกเบิกไปท่าเรือบาอัน

 

0.6

 

 

 

0.60

1.20

48

1

ม.10

สายหนองเป็ดน้ำ

 

2.7

 

 

 

2.70

5.40

49

2

ม.10

สายหน้าประปาหมู่บ้าน

 

2.4

 

 

0.15

2.25

4.80

50

3

ม.10

สายบ่อท่อ

 

0.5

 

 

 

0.50

1.00

51

4

ม.10-ม.14

สายหลังสนามกีฬา-สายเขานุ้ย

 

3

 

 

 

3.00

6.00

52

5

ม.10

สายสนามกีฬา

 

1.2

 

 

 

1.20

2.40

53

6

ม.10

สายเชื่อมหลังสนามกีฬา -ถนนลาดยาง

 

0.6

 

 

 

0.60

1.20

54

7

ม.10

สายเชื่อมถนน ศสล-ถนนบุกเบิก

 

0.6

 

 

 

0.60

1.20

55

8

ม.10

ทางเข้ามัสยิด วงเวียน ออกถนน 4043

 

2

 

 

1.5

0.50

4.00

56

1

ม.11

สายโคกกอ

 

0.475

 

 

 

0.48

0.95

57

2

ม.11

สายท่าเรือทุ่งครก

 

2

 

 

1.2

0.80

4.00

 

ลำดับ

ที่

จำนวน

(สาย)

หมู่ที่

ชื่อถนน

รหัสสายทาง

ระยะทางตลอดโครงการ/KM.

ประเภทผิวจราจร

รางระบายน้ำรวม/Km.

CAPESEAL/Km

ASPHALT/Km.

คสล./Km.

ลูกรัง/Km.

58

3

ม.11

สายเชื่อมต่อท่าเรือ-ข้างอนามัยเดิม

 

0.75

 

 

 

0.75

1.50

59

4

ม.11-ม.14

สายทุ่งครก-ห้วยจำปูน-เขานุ้ย

 

3.45

 

 

0.4

3.05

6.90

60

5

ม.11

สายท่าเรือห้วยจำปูน

 

1.2

 

 

 

1.20

2.40

61

1

ม.13-ม.1

สายน้ำว้อ-คลองพน

 

6.6

 

 

2

4.60

13.20

62

2

ม.12-ม.7

สายทุ่งยอ-ศาลเจ้าแม่กวนอิม

 

0.4

 

 

 

0.40

0.80

63

3

ม.12-ม.13

สายทุ่งยอ-คลองยี่เหร่-รร.บ้านทุ่งครก

 

5.8

 

 

0.8

5.00

11.60

64

1

ม.13

สายท่าเรื่อ

 

0.5

 

 

0.2

0.3

1.00

65

2

ม.13

สายเชื่อมต่อคลองยี่เหร่-4043(1)

 

0.5

 

 

 

0.5

3.00

66

3

ม.13

สายเชื่อมต่อคลองยี่เหร่-4043(2)

 

0.8

 

 

0.8

0

1.60

67

4

ม.13

สายเณรพลอย

 

1.5

 

 

 

1.5

3.00

68

1

ม.14

สายเขานุ้ย

 

2.3

 

 

 

2.3

4.60

69

2

ม.14

สายเชื่อม 4043 ข้าง

สำนักสงฆ์

 

1.2

 

 

0.22

0.98

2.40

70

3

ม.14

สายภายในเขานุ้ย บุกเบิก ท่าเรือ

 

2.5

 

 

 

2.5

5.00

รวม

70

 

 

 

155.17

2..10

10.91

18.41

104.75

308.33

ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ( ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559 )

การไฟฟ้า

ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองท่อม ซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  มีผู้ใช้ไฟฟ้า 99.99 % และมีการบริการไฟฟ้าสาธารณะ ได้แก่ โคมไฟฟ้าถนนสาธารณะ, โคมไฟฟ้าเกาะกลาง

การประปา

          การประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  มีผู้ใช้น้ำประปา จำนวน  966 ครัวเรือน   จำนวน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน อัตราการผลิตน้ำ
(ลิตร/วัน)
1 หมู่ที่ 2 บ้านดินนา 66,666
2 หมู่ที่ 5 บ้านมู่สา 28,000
3 หมู่ที่ 6 บ้านพรุใหญ่   50,000
4 หมู่ที่ 6 บ้านคอกช้าง 46,666
5 หมู่ที่ 7 บ้านคลองแรด 19,336 
6 หมู่ที่ 8 บ้านหินเพิง 100,000
7 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งครก 82,533
8 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งยอ 183,333
9 หมู่ที่ 13 บ้านคลองยี่เหร่ 48,333