29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

โครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

          เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   ประกอบด้วยส่วนสำคัญ    2   ส่วน   คือ   สภาเทศบาล   ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน  5  คน  ซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี   1  คน  รองนายกเทศมนตรี   จำนวน  2   คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   ประกอบด้วย
 1. นายณพรวิศิษฎ์       ผลเงาะ             นายกเทศมนตรี                      
 2. นายประเพียร         จันทร์เจริญ         รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1         
 3. นายสัมพันธ์           หญ้าปรัง            รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2        
 4. นายคูณ                 ถิ่นพังงา            เลขานุการนายกเทศมนตรี         
 5. นายสาคร              ค้าของ               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี          
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   ประกอบด้วย
 1. นายสมบูรณ์   สั่นสท้าน               ประธานสภาเทศบาล    
 2. นายธันว์   ทองขำดี                    รองประธานสภาเทศบาล
 3. นายร่อหีม   ลูกเหล็ม                  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 4. นายอุดม   ลูกเมือง                    สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 5. นาเกรียงศักดิ์   บรรดา                สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 6. นายประมวล   บัวเพชร               สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 7. นายธวัชชัย   เชื่องยาง               สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
 8. นายร่อหมีด   ลูกหวาย               สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2            
 9. นายธนบดี   กอบกิจวีรกุล           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2               
 10. นายใจ   จงรักษ์                        สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2     
 11. นายอรุณ   สาเก                       สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
 12. นายสันติ   สั่นสท้าน                  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

 

สภาเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่

          พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจำปี   และ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมควบคุมการปฏิบัติงานของนายกนายกเทศมนตรี   ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาของเทศบาล  เทศบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับทางราชการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารของเทศบาลตำบล ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้และแต่งตั้งที่ปรึกษานกยกเทศมนตรีจำนวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน

นายกเทศมนตรีมีหน้าที่

        กำหนดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบล ตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรีตำบล  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบา

 

ส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  ประกอบด้วย

สำนักปลัด        มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบล  หรือกิจการใดที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินการงบประมาณ งานผลประโยชน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า, งานประปา, งานถนนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  และประเพณีต่างๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย