29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

โครงสร้างการบริหารเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

          เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   ประกอบด้วยส่วนสำคัญ    2   ส่วน   คือ   สภาเทศบาล   ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน  12  คน  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน  5  คน  ซึ่งประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี   1  คน  รองนายกเทศมนตรี   จำนวน  2   คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   ประกอบด้วย   
----
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   ประกอบด้วย

----

 

 

สภาเทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่

          พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจำปี   และ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมควบคุมการปฏิบัติงานของนายกนายกเทศมนตรี   ให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย แผนพัฒนาของเทศบาล  เทศบัญญัติ  ระเบียบ  และข้อบังคับทางราชการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารของเทศบาลตำบล ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้และแต่งตั้งที่ปรึกษานกยกเทศมนตรีจำนวน 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน

นายกเทศมนตรีมีหน้าที่

        กำหนดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบล ตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรีตำบล  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบา

 

ส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา  ประกอบด้วย

สำนักปลัด        มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบล  หรือกิจการใดที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สินการงบประมาณ งานผลประโยชน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า, งานประปา, งานถนนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  ศาสนา  และประเพณีต่างๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย