29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

สำนักปลัดเทศบาล

นางเมตตา คงบ่าว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป          
   
น.ส.ทรรศนีย์  เสือมาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางจงวัฒนา   คงนิล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางปรีดา   เหล่ชาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกรัตน์    คงมาก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.สุภาวดี อินทรภักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส.รัชยา  ศรียกเฮ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายสวัสดิการสังคม          
           
นางสุดารัตน์  รัตนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
 น.ส.เมวดี   อภิชาตบุตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
     
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ        
         
 น.ส.สุพัตรา เทียนงาม 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายณัฐนนท์ นวลพุฒ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นายสุริยา ทานะมาศ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     
งานนิติการ          
         

นายกฤษณะ  ไชยภักดี
นิติกร

         
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม        
         
น.ส.สุจตรา  ขำคม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
         
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย        
         

นายวีระพันธ์  จันสุด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 นายอ้าหรีด  หมั่นมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
พนักงานจ้างทั่วไป    
 นายสุทัศน์   คลองรั้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายปิยะพงษ์ กาดำ
พนักงานขับรถยนต์  
 นางอารีย์   อัครอุดมเดช
คนครัว

 

 นายประกอบ   เพชรกลาย
คนงาน
 นายสมพร     ศรีวาจา
 คนงาน
  นายธีระวุฒิ  คิดชอบ
คนงาน
นางสาวพักตร์ศิรินทร์   หมานมานะ
คนงาน