29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

กองคลัง

นางวรรณี เกกินะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
     
- ว่าง - น.ส.อาภรณ์ สั่นสท้าน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 น.ส.เนตรนภา   แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
   
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ       
นางกมลรส   เหลนเพชร
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นายคณิต  แก้วช่วย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.สร้อยสุดา รักทองอิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.ดรุณี  มานพ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
น.ส.สรสรัญรัชฎ์   เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้       
   

น.ส.รัตนา   ชูชื่น
เจ้าพนักงานเก็บรายได้

น.ส.พิไลวรรณ จงรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.วงค์เดือน ทัดสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้