29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

กองคลัง

นางวรรณี เกกินะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
     
- ว่าง - น.ส.อาภรณ์ สั่นสท้าน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 น.ส.เนตรนภา   แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
   
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ       
   
น.ส.ชัชชญา  ขุนราชเสนา
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

น.ส.สร้อยสุดา รักทองอิน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

น.ส.ดรุณี  มานพ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
น.ส.สรสรัญรัชฎ์   เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้       
   

น.ส.รัตนา   ชูชื่น
เจ้าพนักงานเก็บรายได้

น.ส.พิไลวรรณ จงรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.วงค์เดือน ทัดสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้