29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

กองช่าง

นายสุทัศน์ มามาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง  ระดับกลาง)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    
     
 - ว่าง - นายชัยยุทธ์   นาคเนนัย
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
   
งานสาธารณูปโภค        
 
- ว่าง - นายปฐมพงศ์   คงอินพาน
นายช่างโยธาอาวุโส
- ว่าง 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุนทร   บุตรแอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนพดล หมอยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
งานธุรการ        
     
- ว่าง - - ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 น.ส.จันทร์กมล ผลเงาะ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
งานกิจการประปา        
   
- ว่าง - - ว่าง -
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
นายอานนท์ บรรณาลังค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
น.ส.สายทิพย์ สามารถ
เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ