29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

กองการศึกษา

นางสาวรัตนา  ผลเงาะ
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา      

นางรุ่นนภา  ปัญญาวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวพรพิมล หัวแหลม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา เกื้อคลัง
นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางกฤษธิดา สองเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
     

- ว่าง -

     
งานธุรการ      

   

 

นางสาวบุบผา เทพพันธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

 

ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศพด.บ้านพรุใหญ่  ศพด.บ้านดินนา ศพด.บ้านท่ามะพร้าว ศพด.บ้านทุ่งครก ศพด.บ้านคลองยี่เหร่
         
 น.ส.พัชรินทร์ ลูกหยี
ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 น.ส.สวดี  บ่อม่วง
ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นางรัญญา  หยีสัน
ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  นางจินตนา บ่อหนา
ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
    นางเย็นจิต จงรักษ์
ครู คศ.1 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   
 น.ส.สุเมตตา ทับไทร
ครู คศ. 1 
นางจันทร์จิรา สั่นสท้าน 
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.แอนจิรา จงรักษ์ 
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.จิตรลดา ผิวดี 
ผู้ดูแลเด็ก
นางจินดา ปัทมาสังขพิทักษ์ 
ครู คศ.1
 
  น.ส.อารยา หนูช่วย 
ผู้ดูแลเด็ก
 น.ส.ธนพร ไชยกุล 
ผู้ดูแลเด็ก
 น.ส.ดวงดาว ลูกหวาย
ผู้ดูแลเด็ก 
น.ส.ศรัญญา หลานหลงส้า
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ 
         
         น.ส.มาลินี วีระปัญจานนท์
ผู้ดูแลเด็ก 
         
         น.ส.นันทนา หมีนใจ
ผู้ดูแลเด็ก