29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

1.วิสัยทัศน์ 

              “ ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจดี มุ่งเน้นการบริหารใช้หลักธรรมาภิบาล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2.ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้
 4. พัฒนาศักยภาพของสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
 5. พัฒนาการศึกษา/ศาสนา/ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ
 6. พัฒนาการเมืองการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
 7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.เป้าประสงค์

 1. มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ อย่างทั่วถึง
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
 5. ประชาชนมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 7. การศึกษามีคุณภาพ
 8. ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ และส่งเสริม
 9. กิจกรรมด้านศาสนาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
 10. แหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
 11. ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล และส่งเสริมอาชีพ

       เป้าหมาย: ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวก ความต้องการของประชาชน และเป็นฐานรองรับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจในอนาคต

            1.1พัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการต่าง ๆ   ให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน การดำเนินการถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ คุ้มค่าได้มาตรฐานตรงต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

            1.2สนับสนุนดำเนินการให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปาสำหรับอุปโภค บริโภคใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ราชการ ชุมชน ศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ถนน คลอง และสวนสาธารณะเทศบาลให้สวยงามสะอาด ตามแนวทางการพัฒนา ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อาศัย อย่างยั่งยืน

          1.3พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนดำเนินการให้มีป้าย เครื่องหมายบอกสถานที่ เส้นทาง อื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ต่อนักท่องเที่ยว และการเดินทางของประชาชนทั่วไป

          1.4 พัฒนาเสริมสร้างมาตรการป้องกันภัยทางธรรมชาติ และการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

          1.5 จัดทำผังเมืองในชุมชนและผังเมืองรวม เทศบาล ให้สอดคล้องกับผังเมืองจังหวัด