29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

1.นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

       เป้าหมาย :  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ จิตใจ กาย สติปัญญา มีความสมดุล เข้าถึงศาสนา มีคุณธรรม นำความรอบรู้ มีสัมมาอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สงบและแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

      1.1 การพัฒนาด้านการศึกษา

              1.1.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพในการจัดการเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อการก้าวไปสู่การศึกษา ในระดับพื้นฐานต่อไป

              1.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน แก่สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในทุกระดับ

              1.1.3 สนับสนุนส่งเสริมองค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

              1.1.4 จัดให้มีศูนย์การศึกษาเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กเยาวชน และประชาชนในชุมชน

      1.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

              1.2.1 จัดให้มีศูนย์บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่อเป็นสถานที่รวมการจัดการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนแบบครบวงจร เช่น จัดให้มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง บริการด้านสาธารณสุข ทุกกลุ่ม เพศ วัย โดยเฉพาะ การตรวจวัดความดัน เบาหวาน ให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป

              1.2.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการและบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อการปฏิบัติการเชิงรุกในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              1.2.3 ดำเนินการและสนับสนุนควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อันตราย และโรคไม่ติดต่อแต่อันตราย ตลอดจนการสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง กับการคุ้มครองผู้บริโภค

              1.2.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเชิงสร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเชื่อมโยงกับงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

       1.3 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

              1.3.1 สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกายทุกประเภท การจัดการแข่งขันกีฬา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในและนอกชุมชน ตลอดจนการดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาแก่ชุมชน กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

              1.3.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการแก่องค์กรรัฐและเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       1.4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

              1.4.1 พัฒนาปรับปรุงการตั้งชุมชนให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

              1.4.2 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน ผู้อาสาพัฒนาท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบวิธีการ ประสิทธิภาพในบทบาทภาวะผู้นำ และการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง ไปสู่ทิศทางของกระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

              1.4.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนด ความต้องการร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบและกลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม

              1.4.4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

       1.5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม

              1.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการและบทบาทของตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การให้บริการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายและการจัดให้มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และทันสมัย ตลอดทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่ อปพร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขวัญกำลังใจและความเข้มแข็งของผู้ปฎิบัติหน้าที่

              1.5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างวินัยการจัดระเบียบจราจร ในย่านชุมชนและมาตรการในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร

              1.5.3 สนองนโยบายรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยประสานงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง

       1.6 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม

              1.6.1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดประเพณี ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถานทุกศาสนา เพื่อควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

              1.6.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญต่าง ๆ แก่องค์กรรัฐเอกชน กลุ่มองค์กร ประชาชนที่เกี่ยวข้อง

       1.7 การพัฒนาด้านสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์

              1.7.1 ให้การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ประสบภัย ยากไร้ โดยการดำเนินสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐ

       1.8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว     

       1.8.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

       1.8.2 จัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว

2.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

       เป้าหมาย: รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

       2.1 พัฒนาปรับปรุงงานด้านการรักษาความสะอาด ระบบการบำบัดฟื้นฟูน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย ที่มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ

       2.2 พัฒนาปรับปรุงการรักษาภูมิทัศน์ในชุมชน และในสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ลำคลอง เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อม ที่ดีมีภูมิทัศน์สวยงามน่าอยู่อาศัย ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน

       2.3 ปรับปรุงบำรุงรักษา บำบัดฟื้นฟู ตลอดทั้งการเฝ้าระวังการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3.นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       เป้าหมาย: เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพทางด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

       3.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ

       3.2 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       3.3 จัดให้มีการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

       เป้าหมาย : เศรษฐกิจในชุมชนมีความสมดุล มีคุณภาพเสถียรภาพ และเป็นธรรม ประชาชนมีรายได้พึ่งตนเองได้ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

       4.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีงานทำและมีโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุน สำหรับผู้ประกอบอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่

       4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ แก่ประชาชนในชุมชน

       4.3 เสริมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นผ่านโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

       4.4 พัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเทศบาลและประชาชน

5.นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

       เป้าหมาย :    พัฒนาองค์กรท้องถิ่น        เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีมีศักยภาพ และมาตรฐานในการให้บริการสาธารณะ และการปฏิบัติตามหน้าที่ และพันธกิจขององค์กร ตลอดจนการเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงในสภาพปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี มีการดำเนินการดังนี้

      5.1 ให้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการจัดการราชการท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

      5.2 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาล ตำบลคลองพนพัฒนาในทุกระดับ ประเภท และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในทุกรูปแบบวิธีการ และการพัฒนาปรับปรุง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ให้สะดวก และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ในการให้บริการ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

       5.3 พัฒนาปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบวิธีการ เพื่อการนำเสนอสิ่งที่ดีมีประโยชน์ การติดต่อสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน มีความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตลอดจนการเปิดผิดโอกาสให้ประชาชน สังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวังตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินการของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาได้ในทุกระดับขั้นตอน

        5.4  พัฒนาปรับปรุงการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการทำงานความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม การจัดให้มีศูนย์การบริการประชาชน 24 ชม. ทั่งในและนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนทั่งกรณีปกติและการแจ้งเหตุการณ์ตลอดจนการเตริมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

        5.5 สนับสนุนส่งเสริม ประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรประชาชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบาลคลองพนพัฒนา เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นในองค์รวม

6.นโยบายการพัฒนาด้านการเกษตร

        เป้าหมาย : การเกษตร ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนชาวเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนามายาวนานการนำเอาหลักวิชา การและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรียนรู้ โดยได้กำหนดนโยบายด้านการเกษตรมีการดำเนินการดังนี้

         6.1 จัดให้มีโครงการสนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ในด้านต่างๆ ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิต และการตลาด

         6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทท้องถิ่นของตนเอง

        6.3 ส่งเสริมด้านการตลาดและการแปรรูผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ

        6.4 สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร รวมทั้งการสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของตลาด

        6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ

 7.นโยบายการพัฒนาด้านการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

         เป้าหมาย : ศิลปวัฒนธรรมและขนธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ล้วนแต่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของบรรพบุรุษของแต่ละชุมชน ในขณะที่กระแสความเจริญทางด้านวัตถุนิยมกำลังแพร่ขยายบ่อนทำลายสิ่งดีงานเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งสิ่งดีงามเหล่านี้เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป มีการดำเนินการดังนี้

        7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรทางศาสนาทุกศาสนา

         7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานประจำท้องถิ่น โดนจัดให้มีโครงการกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

        7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

       7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นด้ายการให้ความรู้ การฝึกอบรม การทัศนะศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ

       7.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรทางศาสนา ทุกศาสนา

8.นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

        เป้าหมาย : มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ครบถ้วน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่ในความเป็นจริงนั้นยังมีประชาชนอยู่อีกจำนวนมากที่ยังยากจนถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป มีการดำเนินการดังนี้

         8.1 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี ผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         8.2 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดปัญหายาเสพติด

         8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย จัดตั้งองค์กรชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ พร้อมทั่งจัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูดความรู้และประสบการณ์ให้สมาชิกขององค์กรเหล่านั้น

         8.4 จัดให้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง

โอกาสและปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการพัฒนาตำบลคลองพน

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

  1. จุดแข็ง (Streng: S)

-  มีการจัดการด้านแผนงานงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนของประชาชน

-  มีการบริหารงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

-  มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในตำบล

-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

-  มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

-  มีทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ที่เอื้อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล

  1. จุดอ่อน (Weaknesses : W)

-  งบประมาณในการบริหารงานไม่เพียงพอ

-  พื้นที่และประชากรของตำบลมีจำนวนมาก  ยากต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านภายในระยะเวลาที่จำกัด

  1. โอกาสการพัฒนาในอนาคต (Opportunities : O)

-  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ และยุทธศาสตร์ของตำบลมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และจังหวัด

4.อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats : T)

-  การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

- ระเบียบกฎหมายบางอย่างไม่เอื้อต่อสภาพพื้นที่ในการพัฒนา