29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2557 -2560)

 1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

                   ตามที่เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2556 -2560 ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)  (พ.ศ. 2557 - 2559)  (พ.ศ. 2558 - 2560) (พ.ศ. 2559 – 2561) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินการให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

                   ทั้งนี้เทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

                   

                            ยุทธศาสตร์การพัฒนา

             ปี 2557

  โครงการ

 (เป้าหมาย)

 ผลการดำเนินงาน

1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.   ยุทธศาสตร์การบริหารและบริการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

3.      ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้

4.      ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

5.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา/ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

6.      ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

7.      ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

34

9

 

3

12

22

 

45

-

33

7

 

2

11

22

 

39

-

รวมทั้งสิ้น

125

114

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

91.2

 

                   

                            ยุทธศาสตร์การพัฒนา

             ปี 2558

  โครงการ

 (เป้าหมาย)

 ผลการดำเนินงาน

1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.   ยุทธศาสตร์การบริหารและบริการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

3.      ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้

4.      ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

5.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา/ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

6.      ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

7.      ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

25

21

 

3

15

22

 

33

3

9

15

 

3

14

18

 

31

1

รวมทั้งสิ้น

122

91

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

74.5

 

                   

                            ยุทธศาสตร์การพัฒนา

             ปี 2559

  โครงการ

 (เป้าหมาย)

 ผลการดำเนินงาน

1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.   ยุทธศาสตร์การบริหารและบริการสาธารณสุขทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

3.      ยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้

4.      ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน

5.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา/ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ

6.      ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

7.      ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

29

22

 

2

15

32

 

31

-

25

12

 

1

13

22

 

26

-

รวมทั้งสิ้น

131

99

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

75.5

 

ผลการดำเนินงาน

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 กับ 2558)

 

การดำเนินงาน

แผนพัฒนา

สามปี

2557

แผนการ

ดำเนินงาน

2557

เทศบัญญัติ

2557

ดำเนินการ

ได้จริง

แผนพัฒนา

สามปี

  2558

แผนการ

ดำเนินงาน

  2558

เทศบัญญัติ

2558

ดำเนินการ

ได้จริง

จำนวน

โครงการ

125

125

93

101

122

122

73

73

ร้อยละ

100

100

74.4

92.00

 

100

100

100

 

ผลการดำเนินงาน

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2559)

การดำเนินงาน

แผนพัฒนา

สามปี

2558

แผนการ

ดำเนินงาน

2558

เทศบัญญัติ

2558

ดำเนินการ

ได้จริง

แผนพัฒนา

สามปี

  2559

แผนการ

ดำเนินงาน

  2559

เทศบัญญัติ

2559

ดำเนินการ

ได้จริง

จำนวน

โครงการ

122

122

73

73

131

131

58

58

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

 

ผลการดำเนินงาน

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2559)

 

การดำเนินงาน

แผนพัฒนา

สามปี

2558

แผนการ

ดำเนินงาน

2558

เทศบัญญัติ

2558

ดำเนินการ

ได้จริง

แผนพัฒนา

สามปี

  2560

แผนการ

ดำเนินงาน

  2560

เทศบัญญัติ

  2560

ดำเนินการ

ได้จริง

จำนวน

โครงการ

131

131

58

58

  254

 130

  130

 

ร้อยละ

100

100

100

100

   100

  100

  100

 


1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ

          ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมา  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้   เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดำเนินการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล   และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

          ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

 1. เชิงปริมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา  จำนวน  125   โครงการ

สามารถดำเนินการได้           จำนวน   93    โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  74.4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา  จำนวน  122   โครงการ

สามารถดำเนินการได้           จำนวน   73    โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  59.8

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา  จำนวน  131   โครงการ

สามารถดำเนินการได้           จำนวน   88    โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  67.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา  จำนวน  125   โครงการ

สามารถดำเนินการได้           จำนวน   93    โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  74.4

 1. เชิงคุณภาพ

                             เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ซึ่งเทศบาลได้สรุปความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ 2557 - 2560

                             การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.3 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

                   ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

  ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

          ตามที่เทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ของประชาชน ดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

 1. ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน
 2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
 4. เด็กเล็กได้รับการดูแลด้านการศึกษา
 5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
 6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
 7. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง
 8. ขยะในชุมชนมีวิธีจัดการที่ถูกต้อง
 9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
 10. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
 11. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาล
 12. วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน

สำหรับในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

 1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพสำหรับการสัญจรไปมา
 2. ประชาชนมีระบบประปาใช้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมากขึ้น
 3. ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการมากขึ้น
 4. ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้มากขึ้น
 5. การกำจัดขยะโดยชุมชนมีการขยายพื้นที่ในการดำเนินการ
 6. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลมากขึ้น
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กได้รับการพัฒนา

ผลกระทบ

          ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 84.3 ซึ่งการดำเนินงานนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาล ดังนี้

 1. การบุกเบิกถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลมีมากขึ้น ทำให้การซ่อมบำรุงไม่ทั่วถึง เกิดปัญหาถนนชำรุด น้ำท่วมขัง
 2. จำนวนผู้ใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นทำให้ระบบประปาหมู่บ้านไม่สามรถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
 3. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่หน่วยบริการด้านการสาธารณสุขมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอแก่ความต้องการ

สรุปปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 – 2560  

ปัญหา

 1. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย
 2. หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล ยังมีปัญหาที่ต้องการ การแก้ไขอีจำนวนมาก
 3. ประชาชนยังมีความต้องการด้านต่างๆอีกจำนวนมาก
 4. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถดำเนินการได้
 5. เทศบาลมีพื้นที่และประชากรจำนวนมาก ไม่สามารถดูได้อย่างทั่วถึง

แนวทางแก้ไข

 1. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการทำงานให้เพียงพอ และทันสมัย
 2. ปรับปรุงระบบการพัฒนาให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในทุกระดับ
 3. ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง
 4. ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง