29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

          เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง ได้ถูกยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน (นิติบุคคล) ขึ้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพนพัฒนา และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ตั้งอยู่ที่ 29/4 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขต เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา และอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองพน บางส่วนคือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองพน


ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

คำอธิบาย

ขนาด            เป็นตรารูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ทั้ง 2 ดวงตรา

รูปลักษณะ       ภาพดวงตราประจำเทศบาล

                   ขอบบน มีอักษร “เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา”  

                   ขอบล่าง มีอักษร “อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่”

                   ขอบตรงกลาง มีรูปต้นไม้  นาข้าว รวงข้าวและภูเขา  

ภาพดวงตราทั้งสองสื่อความหมาย ดังนี้

                   ภายในวงกลมด้านในมีต้นไม้ (ต้นพน)  นาข้าว รวงข้าว เทียนไขและภูเขา ซึ่งบ่อบอกถึงลักษณะภูมิประเทศของตำบลคลองพน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เป็นที่ราบสลับแนวเขา ที่มีความอุดมสมบูรณ์  อีกทั้งสัญลักษณ์ทั้ง 5 สิ่ง ยังหมายความรวมถึงปัจจัยอันเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตในการดำรงอยู่และงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                   ต้นพน สื่อความหมายว่า ต้นไม้ประจำตำบลคลองพน ที่ปรากฏในอดีต เรียกว่าต้นพน

                   นาข้าว สื่อความหมายว่า เดิมตำบลคลองพน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เป็นอาชีพหลักแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์  

                   รวงข้าว สื่อความหมายว่า ความอุดมสมบูรณ์ เป็นผลผลิตจากการทำเกษตรกรรม ทำนา

                   เทียน สื่อความหมายว่า แสงสว่างในการพัฒนาของตำบลคลองพน

                   ภูเขา สื่อความหมายว่า  ความมั่นคง