29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

  • อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ ดังนี้

 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ

8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

9.เทศพาณิชย์

  • อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

 

มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5.การสาธารณูปการ

6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.การจัดการศึกษา

10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.การส่งเสริมการกีฬา

15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.การผังเมือง

26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.การควบคุมอาคาร

29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด