29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

 1.  ประเภทบริหารท้องถิ่น
  • 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
 2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  • 2101 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)
  • 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
  • 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
  • 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
  • 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
  • 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)
  • 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
  • 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)
  • 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)
 3. ประเภทวิชาการ
  • 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3701 วิศวกรโยธา
  • 3702 สถาปนิก
  • 3703 นักผังเมือง
  • 3704 วิศวกรเครื่องกล
  • 3705 วิศวกรไฟฟ้า
  • 3706 วิศวกรสุขาภิบาล
  • 3707 นักจัดการงานช่าง
  • 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
  • 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  • 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
 4. ประเภททั่วไป
  • 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • 4202 เจ้าพนักงานการคลัง
  • 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
  • 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4403 จพง.สัตวบาล
  • 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4501 จพง.วิทยาศาสตร์
  • 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน
  • 4602 พยาบาลเทคนิค
  • 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
  • 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4605 โภชนาการ
  • 4606 จพง.รังสีการแพทย์
  • 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  • 4610 สัตวแพทย์
  • 4701 นายช่างโยธา
  • 4702 นายช่างเขียนแบบ
  • 4703 นายช่างสำรวจ
  • 4704 นายช่างผังเมือง
  • 4705 นายช่างเครื่องกล
  • 4706 นายช่างไฟฟ้า
  • 4707 เจ้าพนักงานประปา
  • 4708 นายช่างศิลป์
  • 4709 นายช่างภาพ
  • 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  • 4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  • 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
   ข้อมูลจาก.....http://www.local.moi.go.th