29/4 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน,
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170

โทร.075-656941 โทรสาร.075-656942
khlongphon@khlongphonphat.go.th


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/khlongphon/domains/khlongphonphat.go.th/public_html/2017/templates/dd_university_104/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ประกาศเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

 

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564