แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของเรา
 
  สาธารณูปโภค
  การบริหารงาน  
  การบริการทั่วไป  
  การบริการด้านสวัสดิการสังคม  
  การศึกษา  
  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร