กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์กร ของเทศบาล ตำบลคลองพนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์กร ของเทศบาล ตำบลคลองพนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Share on Line
Share on Pinterest