โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Share on Line
Share on Pinterest