วิสัยทัศน์ (Vision)

       "ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจดี มุ่งเน้นการบริหารใช้หลักธรรมาภิบาล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

Share on Line
Share on Pinterest