thumbs
นายณธรรมรักษ์ จงรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา
089-2925161
thumbs
นายสมบูรณ์ สั่นสท้าน
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนาคนที่ 1

thumbs
นายประมวล บัวเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนาคนที่ 2

thumbs
นายคูณ ถิ่นพังงา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา

thumbs
นายใจ จงรักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest