thumbs
นางเมตตา คงบ่าว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

thumbs
นางสาวสุพัตรา เทียนงาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

thumbs
นางสาวทรรศนีย์ เสือมาก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

thumbs
นางสุดารัตน์ รัตนพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

thumbs
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางจงวัฒนา คงนิล
นักจัดการงานทั่วไป

thumbs
นางสาววรรณชุลี สุขยัง
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นายเอกรัตน์ คงมาก
นักจัดการงานทั่วไป

thumbs
- ว่าง -
นักสังคมสงเคราะห์

thumbs
นายกฤษณะ ไชยภักดี
นิติกร

thumbs
นางสาวสุจิตรา ขำคม
นักวิชาการสุขาภิบาล

thumbs
นางสาวเมวดี อภิชาตบุตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

thumbs
นางปรีดา เหล่ชาย
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวรัชยา ศรียกเฮ้ง
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายวีระพันธุ์ จันสุด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

thumbs
นายสุริยา ทานะมาศ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นายพิสูจน์ ปราบปราม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวพรทิพย์ หลำหญ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายอ้าหรีด หมั่นมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นายสุทรรศน์ คลองรั้ว
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายปิยพงษ์ กาดำ
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายเอกชัย ปาไหน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

thumbs
นายธีระวุฒิ คิดชอบ
คนงาน

thumbs
นายประกอบ เพชรกลาย
คนงาน

thumbs
นายสมพร ศรีวาจา
คนงาน

thumbs
นางสาวพักตร์ศิรินทร์ หมานมานะ
คนงาน

thumbs
นางอารีย์ อัครอุดมเดช
คนครัว

Share on Line
Share on Pinterest