thumbs
นางวรรณี เกกินะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

thumbs
นางสาวชนิตา สมรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

thumbs
นางสาวชัชชญา ขุนราชเสนา
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพท์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

thumbs
นางสาวอาภรณ์ สั่นสท้าน
นักวิชาการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวนงลักษณ์ ทองขำดี
นักวิชาการพัสดุ

thumbs
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวสร้อยสุดา รักทองอิน
เจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวรัตนา ชูชื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสาวดารุณี มานพ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

thumbs
นางสาวพิไลวรรณ จงรักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสาวเนตรนภา แซ่หลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาววงค์เดือน ทัดสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นายประชา สั่นสท้าน
คนงาน (เก็บค่าน้ำประปา)

thumbs
นายณัฐวิโรจน์ อุสา
คนงาน (เก็บค่าน้ำประปา)

Share on Line
Share on Pinterest