thumbs
นายสุทัศน์ มามาตย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

thumbs
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

thumbs
- ว่าง -
วิศวกรโยธา

thumbs
นายปฐมพงศ์ คงอินพาน
นายช่างโยธา

thumbs
นายชัยยุทธ์ นาคเนนัย
นายช่างเขียนแบบ

thumbs
- ว่าง -
นายช่างสำรวจ

thumbs
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า

thumbs
- ว่าง -
เจ้าพนักงานประปา

thumbs
นางสาวกชกร ผลเงาะ
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายสุนทร บุตรแอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

thumbs
นายนพดล หมอยา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

thumbs
นายอานนท์ บรรณาลังก์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

thumbs
นางสาวจันทร์กมล ผลเงาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก

thumbs
นายประวิทย์ ทองแก้ว
พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง

thumbs
นายณรงฤทธิ์ สามารถ
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

thumbs
นางสาวสายทิพย์ สามารถ
เจ้าหน้าที่จดมาตรวัดน้ำ

Share on Line
Share on Pinterest