thumbs
นางสาวรัตนา ผลเงาะ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

thumbs
นางรุ่งนภา ปัญญาวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

thumbs
นางสาวพรพิมล หัวแหลม
นักวิชาการศึกษา

thumbs
- ว่าง -
นักสันทนาการ

thumbs
นางสาวบุบผา เทพพันธา
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวสวดี บ่อม่วง
ครู ศพด.บ้านดินนา

thumbs
นางสาวสุเมตตา ทับไทร
ครู ศพด.บ้านดินนา

thumbs
นางจินดา ปัทมาสังขพิทักษ์
ครู ศพด.บ้านคลองยี่เหร่

thumbs
นางรัญญา หยีสัน
ครู ศพด.บ้านคลองยี่เหร่

thumbs
นางเย็นจิต จงรักษ์
ครู ศพด.บ้านทุ่งครก

thumbs
นางจินตนา บ่อหนา
ครู ศพด.บ้านท่ามะพร้าว

thumbs
นางสาวพัชรินทร์ ลูกหยี
ครู ศพด.บ้านพรุใหญ่

thumbs
นางกฤษธิดา สองเมือง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

thumbs
นางสาวศรัญญา หลานหลงส้า
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ศพด.บ้านทุ่งครก

thumbs
นางสาวดวงดาว ลูกหวาย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งครก

thumbs
นางสาวอารยา หนูช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดินนา

thumbs
นางสาวมาลินี วีระปัญจานนท์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพรุใหญ่

thumbs
นางสาวแอนจิรา จงรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองยี่เหร่

thumbs
นางสาวจิตรลดา ผิวดี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่ามะพร้าว

thumbs
นางจันทร์จิรา สั่นสะท้าน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่ามะพร้าว

thumbs
นางสาวนันทนา หมีนใจ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่ามะพร้าว

thumbs
นางสาวธนพร ไชยกุล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่ามะพร้าว

Share on Line
Share on Pinterest